Συλλέξτε, αναλύστε και καταχωρήστε δεδομένα
για το ΣΔΒΕΚ σας

Εκπαίδευση

Είναι όλα σχετικά με τα δεδομένα! Ποια δεδομένα απαιτούνται για τον κατάλογο εκπομπών αναφοράς;

Η δέσμευση του Συμφώνου των Δημάρχων μετατρέπεται σε πρακτικές δράσεις με τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ) *. Στο σχέδιο δράσης, εκτελείτε απογραφή εκπομπών αναφοράς προκειμένου να τεκμηριωθεί η κατάσταση των τοπικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια ενός έτους αναφοράς.

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να μάθετε σχετικά με τον κατάλογο απογραφής εκπομπών βάσης και ποια δεδομένα απαιτούνται.

Η εκπαίδευση αυτή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου EU EMPOWERING, empowering2020.eu

Το μάθημα διαρκεί 5-10 λεπτά.

* το οποίο πριν από το αναθεωρημένο Σύμφωνο των Δημάρχων του 2015 ονομαζόταν Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΑΕ)

Περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το τμήμα μετριασμού στο σχέδιο δράσης (ΣΔΑΕΚ) επικεντρώνεται στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την τελική χρήση ενέργειας σε τομείς ευθύνης της τοπικής αρχής.

Το τμήμα μετριασμού περιλαμβάνει:

 • Εκπομπές CO2 * στο έτος βάσης (αναφορά).
 • Σχεδιασμένες δράσεις μετριασμού και εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και μείωση του CO2.
 • Παρακολουθείται κάθε δύο χρόνια η κατάσταση των εκπομπών CO2 και η τελική μείωση του έτους στόχου.

* ή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκφράζονται ως ισοδύναμο CO2

Απογραφή εκπομπών αναφοράς, BEI

Το BEI βασίζεται στην τελική κατανάλωση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τόσο της δημοτικής, όσο και της μη δημοτικής κατανάλωσης ενέργειας. Καλύπτει τις άμεσες εκπομπές από την καύση καυσίμων σε κτίρια και εγκαταστάσεις καθώς και τις μεταφορές. Καλύπτει επίσης έμμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύχους που καταναλώνονται εντός της επικράτειας.

Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις για την εύρεση δεδομένων BEI:

 • Συλλογή πραγματικών δεδομένων. Αυτή η επιλογή συνιστάται ιδιαίτερα!
 • Εκτίμηση δεδομένων. Μόνο όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, οι παραδοχές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Συμφώνου των Δημάρχων.

Τα γεωγραφικά όρια του BEI είναι τα διοικητικά όρια της τοπικής αρχής (δημου/περιφέρειας).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης είναι το έτος αναφοράς στο οποίο αναφέρεται το απόθεμά σας και για το οποίο τα δεδομένα ποσοτικοποιούνται. Η εκπομπή στο έτος-στόχος συγκρίνεται με του έτους βάσης προκειμένου να εκτιμηθεί η επιτευχθείσα μείωση εκπομπών.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το έτος 1990 ως έτος βάσης προκειμένου να συμμορφωθείτε με τους στόχους της ΕΕ, όπως ο στόχος μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να επιλεχθεί το πλησιέστερο επόμενο έτος όπου υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη και αξιόπιστα δεδομένα.

Άλλες πληροφορίες που ενδιαφέρουν είναι ο αριθμός των κατοίκων της εν λόγω περιφέρειας προκειμένου να υπολογιστούν οι κατά κεφαλή δείκτες.

Χρήση ενέργειας

Συγκεντρώνετε δεδομένα σχετικά με την τελική χρήση ενέργειας για τομείς ευθύνης της τοπικής αρχής, όπου οι βασικοί τομείς (υποχρεωτικοί) είναι:

 • Δημοτικά κτίρια – κτίρια και εγκαταστάσεις που είναι δημόσιες ή ανήκουν στην τοπική αρχή, π.χ. κυβερνητικά γραφεία, σχολεία, αστυνομικά τμήματα, νοσοκομεία κλπ.
 • Τριτοβάθμια κτίρια – περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως γραφεία ιδιωτικών εταιρειών, τράπεζες, εμπορικές και λιανικές δραστηριότητες, ιδιωτικά σχολεία, νοσοκομεία κλπ.
 • Κατοικίες – κτίρια που χρησιμοποιούνται κυρίως για κατοικίες.
 • Μεταφορές – π.χ. ο στόλος δημοτικών αυτοκινήτων και οι τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες.

Καθορίζετε τη χρήση ενέργειας για κάθε ενεργειακό φορέα, συμπεριλαμβανομένων:

 • Ηλεκτρική ενέργεια που παραδίδεται στους τελικούς χρήστες (μπορεί να αναφέρεται η αγορά πιστοποιημένης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας).
 • Η θερμότητα και το κρύο που παραδίδονται στους τελικούς χρήστες (π.χ. τηλεθέρμανση και τηλεψύξη).
 • Ορυκτά καύσιμα που καταναλώνονται από τους τελικούς χρήστες.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που καταναλώνονται από τους τελικούς χρήστες.

Ενεργειακός εφοδιασμός

Μπορείτε να συμπεριλάβετε στο BEI την τοπική ενέργεια – τόσο από ανανεώσιμες όσο και από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια *.

Η τοπική παραγωγή ενέργειας λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τοπικών παραγόντων εκπομπών, οι οποίοι εφαρμόζονται στην τοπική κατανάλωση ηλεκτρισμού και θερμότητας / ψύχους.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για την απεικόνιση του ποσοστού της τοπικής παραγωγής ενέργειας σε σύγκριση με τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, όπου το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εμφανίζεται ξεχωριστά.

* Τα κριτήρια είναι ότι το εργοστάσιο δεν περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS) ή ότι η χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τα 20MW.

Εκπομπές CO2

Οι εκπομπές CO2 υπολογίζονται για κάθε φορέα ενέργειας πολλαπλασιάζοντας την κατανάλωση ενέργειας με τον αντίστοιχο συντελεστή εκπομπών – εκφραζόμενο είτε σε τόνους CO2 είτε σε ισοδύναμο CO2 * ανά MWh ενέργειας.

Οι συντελεστές εκπομπών μπορούν να υπολογιστούν με δύο προσεγγίσεις:

 • Τυποποιημένοι συντελεστές εκπομπών (IPCC), οι οποίοι βασίζονται στην περιεκτικότητα σε άνθρακα κάθε καυσίμου και καλύπτουν την τελική χρήση του καυσίμου.
 • Παράγοντες εκπομπής κύκλου ζωής (LCA), οι οποίοι εκτός από την τελική χρήση του καυσίμου καλύπτουν επίσης όλες τις εκπομπές της αλυσίδας εφοδιασμού, δηλαδή τις εκπομπές από την εκμετάλλευση, τη μεταφορά και την επεξεργασία του καυσίμου.

Οι προκαθορισμένοι συντελεστές εκπομπών είναι διαθέσιμοι για διαφορετικά καύσιμα, αλλά μπορείτε επίσης να επιλέξετε παράγοντες εκπομπής που είναι πιο κατάλληλοι για το τοπικό σας περιβάλλον.

Πρέπει να υπολογίσετε τους τοπικούς συντελεστές εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα / ψύξη με βάση το τοπικό μείγμα παραγωγής ενέργειας. Για να δείξετε επίσης την επίδραση των αλλαγών στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να δηλώσετε τον εθνικό συντελεστή εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια.

* Τα ισοδύναμα CO2 χρησιμοποιούνται αν λάβετε υπόψη άλλα αέρια θερμοκηπίου καθώς και CO2

Οδηγός και πρότυπα

Προκειμένου να υποστηρίξετε τους υπογράφοντες να πραγματοποιήσουν ένα αποθεματικό εκπομπών αναφοράς, θα βρείτε χρήσιμα τα ακόλουθα έγγραφα.

 • Στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων www.covenantofmayors.eu/support/library
 • Ένας οδηγός για το BEI μπορεί να βρεθεί – Οδηγός «Πώς να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα» (SECAP). ΜΕΡΟΣ 2 – Καταγραφή εκπομπών αναφοράς (BEI) και αξιολόγηση κινδύνου και ευπάθειας (RVA)
 • Το πρότυπο SECAP μπορεί να βρεθεί, όπου εισάγονται δεδομένα.
 • Υπάρχει ένα πρότυπο εμπιστοσύνης για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση ενέργειας και την παροχή ενέργειας, https://empowering2020.eu/collect-analyse-register-data

Για γενική υποστήριξη, απευθυνθείτε στο www.covenantofmayors.eu

Pin It on Pinterest

Share This