Ξεκινήστε με το Σύμφωνο των Δημάρχων και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΒΕΚ)

Εκπαίδευση

Καλωσήρθατε στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα

Μια εθελοντική δέσμευση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια

Για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, η ΕΕ αποφάσισε τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030.

Μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων, οι πόλεις, οι επαρχίες και οι περιφέρειες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουν την τοπική αποκεντροποίηση.

Η δέσμευση εστιάζεται επίσης στην ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, καθώς και στην πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαθήκη και το σχετικό σχέδιο δράσης σε αυτές τις εκπαιδευτικές διαφάνειες.

Η εκπαίδευση αυτή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου EU EMPOWERING, empowering2020.eu

Το μάθημα διαρκεί 3-5 λεπτά.

Από την έναρξη μέχρι την παρούσα κατάσταση

Το Σύμφωνο των Δημάρχων ξεκίνησε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ για μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020.

Αρχικά η πρωτοβουλία Mayors Adapt το 2014,  δημιουργήθηκε να ενισχύσει τις τοπικές κυβερνήσεις στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.

Το 2015, οι πρωτοβουλίες συγχωνεύθηκαν με το νέο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, με στόχο το 2030 για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%. Η νέα πρωτοβουλία περιλάμβανε επίσης τη δέσμευση των τοπικών κυβερνήσεων να υιοθετήσουν προσεγγίσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή τους, καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους πολίτες.

Συνολικά, υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 7.700 (παλαιές και νέες) εισχωρήσεις στο ΣτΔ που έχουν υπογραφεί και μάλιστα επεκτείνονται σε χώρες εκτός Ευρώπης. Μέχρι στιγμής, αυτό οδήγησε σε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά μέσο όρο κατά 23% (εκφρασμένη σε ισοδύναμα CO2 το 2016).

Κοινότητα Συμφώνου

Η εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων σημαίνει υιοθέτηση μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, η οποία θα συγκεντρώνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς να δεσμευτούν εθελοντικά για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η δέσμευση ενισχύεται με την κοινότητα των συμβαλλόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των υπογραφόντων (τοπικές αρχές δημοκρατικά συγκροτημένες από εκλεγμένους αντιπροσώπους), τους συντονιστές (δημόσιες αρχές που παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση, την τεχνική και οικονομική στήριξη) και τους υποστηρικτές ).

Η κοινότητα του συμφώνου δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα, προκειμένου να επεκταθεί και σε χώρες εκτός Ευρώπης.

Το Σύμφωνο βήμα προς βήμα

Η διαδικασία της συμφωνίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1

 • Πολιτική δέσμευση των υπογραφώντων το Σύμφωνο των Δημάρχων.

 • Συνεργασία με τον καθορισμό φιλοδοξιών και στόχων.

2

 • Καθιέρωση ενός σχεδίου δράσης εντός 2 ετών, περιλαμβανομένου του απολογισμού των εκπομπών αναφοράς και της εκτίμησης του κινδύνου και της ευπάθειας της κλιματικής αλλαγής.

 • Εφαρμογή πρακτικών δράσεων.

3

 • Υποβολή έκθεσης παρακολούθησης κάθε 2 χρόνια.

 • Συνεχής ενασχόληση με την αξιολόγηση και την αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων.

 

Image source: Covenant of Mayors – Europe Office

Μετασχηματισμός σε δράσεις

Η πολιτική δέσμευση μετατρέπεται σε πρακτικές δράσεις με τη δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), το οποίο πριν από το αναθεωρημένο Σύμφωνο των Δημάρχων του 2015 ονομαζόταν Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΑΕ).

Το τμήμα μετριασμού στο σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την τελική χρήση της ενέργειας σε τομείς ευθύνης της τοπικής αρχής, όπου τα δημοτικά κτίρια, τα τριτογενή κτίρια, τα κτίρια κατοικιών και οι μεταφορές είναι υποχρεωτικοί τομείς.

Το μέρος για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος * περιλαμβάνει την ανάλυση των πιθανών κινδύνων και την αξιολόγηση της ευπάθειας που θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανή απειλή ή βλάβη για την εν λόγω πόλη, επαρχία ή περιοχή. Προσδιορίζεται επίσης ο αναμενόμενος αντίκτυπος της αλλαγής του κλίματος, χωρίς τις δράσεις προσαρμογής.

Επιπλέον, το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει την πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής φτώχειας. Κατευθυντήριες γραμμές για αυτό το θέμα βρίσκονται υπό εξέλιξη.

* το οποίο αποτελεί ξεχωριστό μέρος στην περίπτωση ενός ΣΔΑΕ

Περιεχόμενα ενός ΣΔΑΕ

 • Μια συνολική στρατηγική για τις τοπικές δράσεις για τον μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων, ενδιαφερομένων, χρηματοδότησης κ.λπ.
 • Οι δράσεις που σχετίζονται με την μετριασμού περιλαμβάνουν:
  • Απογραφή εκπομπών βάσης (BEI), η οποία περιλαμβάνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο έτος βάσης (αναφορά).
  • Προγραμματισμένες δράσεις μετριασμού και προβλεπόμενη εξοικονόμηση ενέργειας, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και μείωση του CO2.
  • Παρακολούθηση των απογραφών εκπομπών (MEIs), οι οποίες αποτελούν συνέχεια παρακολούθησης της κακατάστασης των εκπομπών GHG ανά διετία.

Περιεχόμενα ενός ΣΔΑΕ

 • Οι δράσεις που σχετίζονται με την προσαρμογή περιλαμβάνουν *:
  • Πίνακα αποτελεσμάτων προσαρμογής, ο οποίος αποτελεί μια αυτοαξιολόγηση της κατάστασης της διαδικασίας προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος.
  • Αξιολόγηση Κινδύνου και Ευπάθειας. Αξιολογώντας τους κινδύνους (π.χ. κύματα καύσωνα, καταιγίδες, δασικές πυρκαγιές), την ευπάθεια (κοινωνικοοικονομική, φυσική και περιβαλλοντική) και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος χωρίς την προσαρμογή ανά τομέα.
  • Δράσεις Προσαρμογής που σχεδιάζονται με βάση χρονικά πλαίσια και υπογεγραμμάνες αρμοδιότητες.

* το οποίο αποτελεί ξεχωριστό μέρος στην περίπτωση ενός ΣΔΑΕ

Υποστήριξη των υπογραφόντων από το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων

 • Γραφεία υποστήριξης με διαφορετική εμπειρία.
 • Εκδηλώσεις δημιουργίας ικανοτήτων, π.χ. webinars, εργαστήρια, ομάδες εργασίας χρηματοδότησης, πρόγραμμα αδελφοποίησης πόλεων.
 • Συμφωνία κατανομής δυματοτήτων, π.χ. φόρουμ συζήτησης, βιβλιοθήκη πόρων.
 • Χρηματοδοτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού διαδραστικής χρηματοδότησης.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.covenantofmayors.eu
 • Περισσότερες εκπαιδευτικές διαφάνειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση empowering2020.eu/education

 

Υλικό και Σύνδεσμοι

Εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη ΒΕΙ των ΣΔΑΕΚ

Στο πλαίσιο του έργου EMPOWERING αναπτύχθηκε από το ΚΑΠΕ ένα ευχρηστο εργαλείο σε περιβάλλον excel.

Pin It on Pinterest

Share This