Kako odabrati aktivnosti (mjere) za vaš SECAP

Edukacija

Prijeđimo na djela!

Kako odabrati mjere za SECAP

Obećanje Sporazuma gradonačelnika pretvara se u praktična djela osmišljavanjem Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP)*. U akcijskom planu navodite mjere koje ste odabrali za pomoć u postizanju smanjenja stakleničkih plinova za 40 % do 2030.

Ali kako odabrati te mjere? Koje važne aspekte treba uzeti u obzir? Za prvu ruku odvojite nekoliko minuta za ovo predavanje.

Predavanje je razvijeno u sklopu EU projekta EMPOWERING, empowering2020.eu

Predavanje traje 10-15 minuta.

* Koji se prije 2015., kad je obnovljen Sporazum gradonačelnika, zvao Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP)

O kakvim mjerama govorimo?

– Opseg i fokus mjera

Sporazum gradonačelnika fokusira se na djelovanje na lokalnoj i regionalnoj razini te obuhvaća cijelo zemljopisno područje lokalne vlasti (grada, općine ili regije). SECAP se tiče mjera i u javnom i u privatnom sektoru.

Mjere se fokusiraju na ublažavanje emisija stakleničkih plinova iz ukupne potrošnje energije i prilagodbu klimatskim promjenama.

Mjere ublažavanja obuhvaćaju sektore javnih, tercijarnih i stambenih zgrada te prijevoza, ali mogu uključivati i mjere povezane s lokalnom proizvodnjom energije.

Mjere prilagodbe usmjerene su na sektore i područja identificirana kao najranjivija na klimatske promjene u gradu.

Razne mogućnosti za djelovanje lokalnih vlasti!

– Provoditelj, omogućivatelj, pružatelj, donositelj politika i voditelj planiranja

Lokalne vlasti imaju najveći utjecaj na sredstva koja posjeduju i kojima upravljaju, npr. javne zgrade. Kao provoditelj mjera za energetsku učinkovitost i lokalnu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije, lokalne vlasti mogu preuzeti vodstvo i nadahnuti ostale dionike u gradu.

No, uloga lokalnih vlasti veća je od toga!

Primjerice, olakšavaju i omogućuju suradnju između dionika u zajednici, te organiziraju i promiču aktivnosti za povećanje znanja. Lokalne vlasti također funkcioniraju kao pružatelj usluga u gradu, kao što je javni prijevoz, i obično imaju određen utjecaj na lokalni energetski sustav. Osim toga, lokalne su vlasti donositelji politika koji donose pravila i razvijaju načela za urbanističko planiranje.

Lokalne vlasti u svakoj ulozi mogu poduzeti mjere za promicanje smanjenja emisija stakleničkih plinova u gradu.

Izvor: Guidebook on developing a SECAP (Vodič za izradu SECAP-a)

Što treba uzeti u obzir prije odabira mjera

Ove je aspekte važno razmotriti prije nego što počnete birati mjere:

Politike i pravila – Koje je lokalne, regionalne, nacionalne i europske politike i pravila potrebno uzeti u obzir?

Lokalni planovi – Postoje li već u gradu razvijeni planovi koji mogu poslužiti kao dobra ishodišna točka za daljnje rasprave o mogućim mjerama?

Dionici – Uključivanje i suradnja lokalnih dionika koji predstavljaju javni i privatni sektor te građane svakako su ključni. Tko je u gradu zadužen za masovne emisije i potrebno ga je uključiti? Jesu li neki dionici već poduzeli neke mjere? Gdje je u gradu moguće naći stručnost, potporu i korisne mreže?

Popratne dobrobiti – Hoće li mjere imati popratne dobrobiti? Npr. bolju kvalitetu zraka, poboljšanje zdravlja, bolja okruženja u zatvorenom, nova radna mjesta, bolji protok javnog prijevoza, veću energetsku sigurnost. Popratne dobrobiti služe kao plusevi za političare, donositelje odluka itd.

Sposobnost – Koje resurse lokalne vlasti imaju na raspolaganju za provedbu akcijskog plana? Mogu se odnositi na kompetencije, osoblje i ekonomske resurse. Vjerojatno će biti potrebno uključiti više odjela i službi.

Poduzimanje mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova

U sklopu SECAP-a izrađujete Referentni inventar emisija (BEI) kako biste bilježili stanje lokalnih emisija stakleničkih plinova tijekom referentne godine. BEI služi kao ishodišna točka za prepoznavanje izvora emisija na koje se potrebno usredotočiti.

Za svako područje fokusa određuje se izvedive i„učinkovite” mjere. Učinkovitost se često procjenjuje na temelju novca, resursa ili utjecaja. Primjerice, može se usporediti omjere procijenjenih troškova i smanjenja emisija CO2 raznih mjera.

Međutim, da biste postigli ciljeve CO2 emisija, možda ćete morati provesti i profitabilne i manje profitabilne mjere. Provođenje raznih mjera kada je, primjerice, „mogućnost obnove” već otvorena, tako može biti najučinkovitiji način.

Mjere ublažavanja po sektorima

– Sektor građevinarstva

Emisije CO2 povezane sa sektorom građevinarstva može se smanjiti energetski učinkovitim tehnologijama u novim zgradama, obnovom postojećih zgrada radi poboljšanja energetske učinkovitosti i zamjenom fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije. Funkcioniranje i upotreba zgrada također su važni aspekti za ukupnu potrošnju energije.

Razni aspekti izgradnje u kojima se može razmotriti uštedu energije:

  • Dizajn zgrade u odnosu na lokalni okoliš
  • Upotreba zgrada i udobnost unutrašnjosti
  • Izolacija zgrada i zaštita od sunca
  • Usluga, oprema i rasvjeta zgrada
  • Automatizacija i sustavi kontrole u zgradama

Lokalna vlast može promicati provedbu mjera energetske učinkovitosti u zgradama kroz pravilnike i potporne mjere, kako što su uvođenje energetskih zahtjeva u (lokalne) građevinarske pravilnike, uspostavljanje financijskih instrumenata za mjere energetske učinkovitosti i pružanje smjernica za modernizaciju postojećih zgrada.

Mjere ublažavanja po sektorima

– Prometni sektor

Aktivnosti za smanjenje emisija CO2 iz gradskih sustava prijevoza odnose se na flotu vozila (općinskih, privatnih i komercijalnih) te javni prijevoz i druga transportna rješenja, kao i mjere povezane s urbanističkim planiranjem.

Strategije mogu obuhvaćati ograničavanje ili izbjegavanje potrebe za prijevozom, primjerice kroz urbanističko planiranje koje stavlja naglasak na manje udaljenosti za stanovnike. Strategije također mogu ciljati na olakšavanje promjene u načinim putovanja, pri čemu bi se promicalo javni prijevoz i olakšavalo pristup njemu, jer stvara manje emisija od privatnih vozila, uz druga transportna rješenja, poput hodanja i biciklizma. Osim toga, lokalne vlasti mogu nastojati utjecati na poboljšanje flote vozila u pogledu smanjenje potrošnje goriva (učinkovitosti) te promjene goriva i prijenosnika energije.

Mjere ublažavanja po sektorima

– Lokalna proizvodnja energije i obnovljivi izvori energije

Lokalne vlasti obično imaju određen utjecaj na lokalni sustav opskrbe energijom; bilo kao vlasnik, ili partner lokalnih energetskih mreža. Mjere za promicanje lokalne proizvodnje energije protežu se od decentralizirane obnovljive energije u zgradama do gradskih centraliziranih energetskih sustava.

Mjere povezane s obnovljivom energijom u zgradama fokusiraju se na PV panele, solarne sustave, biomasu i geotermalne pumpe. Održiva lokalna proizvodnja energije uključuje tehnologije poput solarne fotonaponske energije, vjetroelektrane, hidroelektrane (uklj. mala postrojenja), kao i energiju dobivenu kogeneracijom (npr. iz biomase). Velika solarna postrojenja, toplinsko skladištenje solarne energije i općinsko grijanje i hlađenje važna su rješenja za lokalnu proizvodnju grijanja ili hlađenja. Mjere koje promiču visokoučinkovita kogeneracijska postrojenja također mogu koristiti održivom energetskom sustavu.

 

Mjere ublažavanja po sektorima

– Lokalna proizvodnja energije i obnovljivi izvori energije (i dalje)

Waste and water management is part of the local energy system, by for example the production of biogas (e.g. from waste landfills) or the utilisation of residual heat from wastewater.

Actions should also promote the minimisation of waste generation and water usage, as it will decrease the demand for energy in these systems. The integration of renewable energy sources should be supported as well.

Source: Guidebook on developing a SECAP

 

Mjere ublažavanja po sektorima

– Ostala područja

Ušteda energije za svrhe vanjske rasvjete još je jedno područje na koje lokalne vlasti mogu usmjeriti mjere. Većinu ušteda ostvaruje se promjenom na energetski učinkovite i izdržljive žarulje za rasvjetu javnih prostora i infrastrukture, ali mjere mogu uključiavti i ugradnju tehnika kontrole osvjetljenja. Žarulje s dugim životnim vijekom podrazumijevaju i manje održavanja.

Urbanističko planiranje i planiranje korištenja zemljišta imaju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena jer mogu holistički pristupiti zajedničkom cilju, povezujući nekoliko područja, poput prometa, energetskog sektora, građevina i planiranja. Raspored četvrti utječe na gustoću naseljenosti gradova i mobilnost, što utječe na razinu emisija CO2. Stoga, razvoj energetski učinkovitih četvrti zahtijeva integraciju korištenja zemljišta i prometnog planiranja.

Izvor: Guidebook on developing a SECAP (Vodič za izradu SECAP-a)

Poduzimanje mjera za prilagođavanje klimatskim promjenama

U sklopu SECAP-a provodi se Procjena rizika i ranjivosti kako bi se bolje razumjelo potencijalne klimatske opasnosti u gradovima i regijama, npr. toplinske valove, oluje i požare. Utvrđuje se ranjiva područja i sektore, čime se dobiva niz područja na koja se zbog višeg klimatskog rizika potrebno usredotočiti i u koja je potrebno usmjeriti mjere prilagodbe.

Mjere prilagodbe usmjerene su na poboljšanje otpornosti ciljnog sektora ili sustava te obuhvaćaju niz mjera. Primjerice, mogu uključivati infrastrukturne mjere, npr. učvršćivanje i obnovu zgrada ili izradu obrane od poplave. Osim toga, usredotočuje se na uvođenje i širenje zelenih područja te zelenih fasada i krovova radi poboljšanja zadržavanja vode i snižavanja urbanih temperatura zraka. Tijekom planiranja korištenja zemljišta važno je i razmotriti kako izbjeći ili smanjiti izloženost klimatskim rizicima. Druge mjere posvećene su povećanju sposobnosti prilagodbe, što znači razvoj mogućnosti ljudi, vlasti i sektora da učinkovito upravljaju klimatskim promjenama.

Izvor: Alat za podršku urbanom prilagođavanju

Dodatne mjere za lokalne vlasti

Dodatne mjere koje lokalne vlasti mogu poduzeti uključuju dolje navedena područja.

Informiranje i edukacija
Lokalna vlast educirat će dionike i građane o opasnostima klimatskih promjena i tome što mogu učiniti da bi smanjili svoj utjecaj kroz promjene ponašanja. Svijest i znanje građana mogu podizati putem informativnih kampanja u kombinaciji s drugim aktivnostima, poput radionica, prilagođenih savjeta i potpore, treninga, demonstracija tehnologija itd.

Da biste privukli pažnju stanovništva i potaknuli ga na uključivanje važno je dobro zaokružiti informacije i dobro izabrati komunikacijski kanal. S obzirom na specifičnosti ciljne skupine, važno je i jesu li informacije namijenjene javnosti, stanovnicima određenog stambenog područja, školarcima ili zaposlenicima lokalne vlasti i drugim stručnjacima.

 

Dodatne mjere za lokalne vlasti

(I dalje)

Suradnja i umrežavanje
Lokalna vlast olakšava suradnju lokalnih dionika koji predstavljaju javne i privatne sektore te skupine građana. Organiziranje aktivnosti umrežavanja radi razmjene iskustva i znanja može imati  veliku vrijednost.

Promicanje energetski učinkovitih proizvoda
Lokalna vlast može poticati tržišta energetski učinkovitih tehnologija, proizvoda i usluga na način da uključi energetsku učinkovitost kao kriterij u natječaje javne nabave.

Imamo i podršku!

Informacije u nastavku mogu biti korisne kao podrška potpisnicima u odabiru mjera za SECAP-e.

Vodič za razvoj SECAP-a
U mrežnoj knjižnici Ureda Sporazuma gradonačelnika nalazi se vodič u kojem su opisane politike i mjere koje lokalne vlasti mogu provesti o svojim akcijskim planovima: Guidebook ‘How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)’. PART 3 – Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change and Financing SECAP(s). www.sporazumgradonacelnika.eu/support-hr/libray-hr

Društvena igra o razvoju SECAP-a
Ova društvena igra pruža potporu gradovima u izradi lokalnih akcijskih planova. www.eumayors.eu/news-and-events/news/1558-covenant-game-article 

Alat za podršku urbanom prilagođavanju
Ovja alat opisuje razne korake u razvoju plana za prilagođavanje gradova klimatskim promjenama. www.sporazumgradonacelnika.eu/support-hr/adaptation-res-hr

Baza podataka dobre prakse
U ovoj bazi podataka potpisnici Sporazuma dijele svoje ključne mjere kako bi nadahnuli druge, što uključuje postignuća, studije slučaja, profile gradova, videozapise itd. www.sporazumgradonacelnika.eu/plans-actions-hr/good-practices-hr

Nekoliko najboljih praksi prikazano je na platformi Empowering. empowering2020.eu/best-practices-database  

Alati i metode za uštedu energije
Projekt Gradonačelnici u akciji napraviio je popis alata i metoda za provedbu mjera za energetsku održivost. www.mayorsinaction.eu/resources/training-tools 

Alat za predviđanje projekta Empowering

Prezentacije

Projekti Navodnjavanja Istarske Županije

Safe water reuse for agricultural irrigation under Climate Change Adaptation

Pin It on Pinterest

Share This