Prikupite, analizirajte i registrirajte podatke za vaš SECAP

Edukacija

U podacima je sve!

Koji su podaci potrebni za Referentni inventar emisija?

Obećanje Sporazuma gradonačelnika pretvara se u praktična djela osmišljavanjem Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP)*. U akcijski plan uključujete Referentni inventar emisija kako biste zabilježili stanje lokalnih emisija stakleničkih plinova tijekom referentne godine.

U sljedećih nekoliko minuta naučite ćete ponešto o Referentnom inventaru emisija i podacima koji su za njega potrebni.
Predavanje je razvijeno u sklopu EU projekta EMPOWERING, empowering2020.eu

Predavanje traje 5-10 minuta.

*koji se prije 2015. kad je obnovljen Sporazum gradonačelnika zvao Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP)

Ublažavanje emisija stakleničkih plinova

Dio akcijskog plana (SECAP) koji se odnosi na ublažavanje usredotočuje se na emisije stakleničkih plinova iz konačne potrošnje energije u sektorima pod lokalnom upravom.

Ublažavanje uključuje:

 1. Emisije CO2* u referentnoj godini.
 2. Planirane mjere ublažavanja i procjenu posljedične uštede energije, proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i smanjenje razina CO2.
 3. Praćenje statusa emisija CO2 svake dvije godine i konačno smanjenje u ciljnoj godini.

*ili emisije stakleničkih plinova izražene kao ekvivalent CO2

Referentni inventar emisija, BEI

Referentni inventar emisija prvi je korak u ublažavanju emisija stakleničkih plinova jer brojčano prikazuje količinu emisija CO2 tijekom referentne godine. Mjerenja se vrše za ključne sektore, ali i za druge neobvezne sektore, u sklopu lokalnog teritorija.

BEI se temelji na ukupnoj potrošnji energije te uključuje  općinsku i neopćinsku potrošnju energije. Obuhvaća izravne emisije iz sagorijevanja goriva u zgradama i ustanovama kao i iz prometa. Također obuhvaća neizravne emisije povezane s proizvodnjom električne energije, grijanja i hlađenja koji se kao energija potroše u zadanom teritoriju.

Postoje dvije alternative za prikupljanje podataka za BEI:

 • Prikupljanje stvarnih podataka. Svakako preporučamo ovu metodu!
 • Procjena podataka. Samo ako stvarni podaci nisu dostupni. U ovom slučaju, procjene se moraju pridržavati zahtjeva Sporazuma gradonačelnika.

Zemljopisne granice za BEI administrativne su granice lokalne uprave.

Referentna godina

Referentna je godina ona godina na koju se inventar odnosi i za koju prikupljate podatke. S emisijama u referentnoj godini uspoređuje se postignuto smanjenje u ciljnoj godini.

Preporuča se da kao referentnu godinu upotrijebite 1990. kako biste bili u skladu s ciljevima EU-a, kao što je cilj smanjenja stakleničkih plinova za 40 % do 2030. u usporedbi s 1990. Ako to nije moguće, odaberite najbližu sljedeću godinu za koju imate opsežne i pouzdane podatke.

Osim toga, važna je informacija broj stanovnika regije, koji je potreban za izračun per capita pokazatelja.

Potrošnja energije

Prikupljate podatke o ukupnoj potrošnji energije u sektorima pod lokalnom upravom, pri čemu su ključni sektori (obvezni):

 • Javne zgrade – zgrade i ustanove koje su javne ili u vlasništvu lokalne uprave, npr. vladine zgrade, škole, policijske postaje, bolnice itd.
 • Tercijarne zgrade – uključuju usluge poput ureda privatnih tvrtki, banke, komercijalne i maloprodajne aktivnosti, privatne škole, bolnice itd.
 • Stambene zgrade – zgrade koje se uglavnom upotrebljavaju za stanovanje.
 • Prijevoz – npr. flota općinskih automobila i lokalni javni prijevoz.

Navodite potrošnju energije za svaki prijenosnik energije, uključujući:

 • Struju dostavljenu krajnjim korisnicima (možete navesti kupovinu certificirane zelene struje)
 • Grijanje i hlađenje dostavljeno krajnjim korisnicima (npr. grijanje i hlađenje u određenom okrugu)
 • Fosilna goriva koja su potrošili krajnji korisnici
 • Energiju iz obnovljivih izvora koju su potrošili krajnji korisnici

Opskrba energijom

U BEI možete uključiti lokalno proizvedenu energiju – kako iz obnovljivih tako i iz neobnovljivih izvora – slijedeći određene kriterije*.

Lokalna proizvodnja energije uzima se u obzir u izračunu lokalnih čimbenika emisija, koje se primjenjuje na lokalnu potrošnju struje i grijanja/hlađenja.

Te se podatke upotrebljava i za vizualizaciju omjera lokalno proizvedene energije u usporedbi s ukupnom potrošnjom energije, pri čemu se udio obnovljivih izvora energije prikazuje odvojeno.

* Kriterij je taj da postrojenje nije uključeno u Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (ETS) ili da kapacitet postrojenja ne prelazi 20MW.

Emisije CO2

Emisije CO2 izračunava se za svaki prijenosnik energije na način da se potrošnja energije pomnoži s odgovarajućim čimbenikom emisija – izraženo u tonama CO2 ili kao ekvivalent CO2* po MWh energije.

Čimbenike emisija možete izračunati na dva načina:

 • Standardni čimbenici emisija (IPCC), koji se temelje udjelu ugljika u svakom gorivu i uključuju ukupnu potrošnju goriva.
 • Procjena životnog vijeka (LCA), koja uz ukupnu potrošnju goriva obuhvaća i sve emisije proizvodnog lanca, tj. emisije iz iskorištavanja, transporta i obrade goriva.

Za razne vrste goriva dostupni su zadani čimbenici emisija, ali možete i odabrati čimbenike emisija koji bolje odgovaraju vašem lokalnom kontekstu.

Trebate izračunati lokalne čimbenike emisija za struju i grijanje/hlađenje na temelju mješavine lokalne proizvodnje energije. Da biste prikazali učinak promjena u nacionalnoj električnoj mreži, navedite nacionalni čimbenik emisija za struju.

*Ekvivalent CO2 upotrebljava se ako uz CO2 uzimate u obzir i druge stakleničke plinove

Vodič i smjernice

Kao potpora potpisnicima u izradi Referentnog inventara emisija, vrlo su korisni dokumenti u nastavku.

Općenita potpora nalazi se na stranici www.sporazumgradonacelnika.eu

Prezentacije

Prikupljanje podataka

Dr. sc. Vedran Kirinčić, Pula, 29. svibanja 2018.

Važnost obrade podataka

Monitoring za pripremu akiijskog plana.

GIS Cloud

Integralni sustav upravljanja prostorom u kontekstu klimatskih promjena.

Pin It on Pinterest

Share This