Colectați, analizați și înregistrați date pentru PAEDC

Educaţie

Este timpul pentru Acțiune!

Cum se selectează acțiunile pentru PAEDC-ul tău

Angajamentul Pactului Primarilor este transformat în acțiuni practice prin realizarea unui plan de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC) *. În planul de acțiune, vă puteți alege măsuri care să vă ajute să ajungeți la 40% reducere a gazelor cu efect de seră până în 2030.

Dar cum trebuie să selectați acțiunile? Care sunt aspectele cele mai importante de ținut cont? Ca un prim ghid, luați-vă răgaz să parcurgeți acest material.

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului European EMPOWERING, empowering2020.eu

Acest material durează 10-15 minute.

 * care înainte de 2015 – Pactul Primarilor revizuit îl denumea Plan de acțiune pentru Energie Durabilă

Despre ce acțiuni discutăm?

– Scopul și ținta acțiunilor

Pactul Primarilor este despre acțiunea la nivel local, regional și acoperă întreaga arie geografică a autorității locale(oraș, provincie sau regiune).PAEDC-ul privește activități atât din sectorul public cât și din cel privat.

Acțiunile sunt concentrate pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din consumul final de energie cât și pe adaptarea la schimbările climatice.

Acțiunile de atenuare cuprind sectoarele clădirilor municipale, ale clădirilor terțiare, ale clădirilor rezidențiale și ale transporturilor, dar pot include și acțiuni legate de generarea de energie locală.

Acțiunile de adaptare vizează sectoarele și domeniile care au fost identificate ca fiind cele mai vulnerabile la schimbările climatice din oraș.

Multe posibilități pentru autoritatea locală de a acționa!

– Implementatorul, facilitator, furnizor, politician și planificator

Autoritatea locală are cea mai mare influență asupra activelor deținute sau gestionate de ei înșiși, cum ar fi clădirile publice. Fiind un implementator de măsuri eficiente din punct de vedere energetic, precum și energie produsă la nivel local pe baza surselor regenerabile de energie, autoritatea locală poate prelua conducerea și inspira alte părți interesate din oraș.

Dar rolul autorității locale este mai mare decât atât!

De exemplu, autoritatea facilitează și permite cooperarea între părțile interesate din Comunitate, precum și organizează sau promovează activități de îmbunătățire a cunoștințelor. Autoritatea locală funcționează, de asemenea, ca furnizor de servicii în oraș, cum ar fi transporturile publice, și, de obicei, are o anumită influență asupra sistemului energetic local. În plus, autoritatea este un producător de dispoziții locale, care stabilește reglementări și elaborează principii pentru planificarea urbană.

În fiecare rol există posibilitatea ca autoritățile locale să ia măsuri pentru a promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale orașului.

Sursa: Ghid privind dezvoltarea unui PAEDC

Întrebări de luat în considerare înainte de a alege acțiuni

Următoarele aspecte sunt importante pentru a lua în considerare înainte de a începe procesul de alegere a acțiunilor:

Politici și reglementări-CE politici și reglementări locale, regionale, naționale și UE există și care trebuie luate în considerare?

Planuri locale-Există deja planuri dezvoltate în oraș, care poate servi ca un punct bun de plecare pentru continuarea discuțiilor despre posibilele acțiuni?

Părțile interesate-Implicarea și cooperarea părților interesate locale care reprezintă atât sectorul public, cât și cel privat, precum și cetățenii sunt cruciale. Ce actori din oraș sunt responsabili pentru emisii mari și trebuie să fie implicați? Sunt desfășurate deja acțiuni? În cazul în care există expertiza, funcțiile de sprijin și rețele utile în cadrul orașului?

Co-beneficii -Există oricare co-beneficii ale acțiunilor? De exemplu, o mai bună calitate a aerului în mediu, condiții de sănătate îmbunătățite, medii interioare mai bune, noi oportunități de angajare, fluxuri mai bune în Transporturi urbane, o mai mare securitate energetică. Co-beneficiile pot servi drept puncte de promovare către politicieni, factori de decizie etc.

Capacitate-Ce resurse sunt disponibile la autoritatea locală pentru a implementa planul de acțiune? Acest lucru poate avea în vedere competența, personalul și resursele economice. Mai multe departamente și servicii, cel mai probabil, trebuie să fie implicate.

Luarea de măsuri pentru atenuarea emisiilor de GES

Ca parte a PAEDC, se efectuează un inventar al emisiilor de bază (BEI) pentru a documenta starea emisiilor locale de gaze cu efect de seră în cursul unui an de referință. BEI servește drept punct de plecare pentru recunoașterea surselor de emisii pe care să se concentreze acțiunile.

Pentru fiecare domeniu analizat, acțiuni “eficiente” și fezabile sunt identificate. Eficacitatea este adesea evaluată în bani, resurse sau impact. De exemplu, ar putea fi comparate raporturile diferitelor acțiuni ale costului estimat la reducerea emisiilor de CO2.

Cu toate acestea, pentru a atinge obiectivele de CO2, ar putea fi necesar să se realizeze atât măsuri profitabile, cât și mai puțin profitabile. Efectuarea de măsuri multiple atunci când, de exemplu, “fereastra de renovare” este deschisă oricum, poate fi apoi cel mai eficient mod.

Acțiunile de atenuare sector după sector

– Sectorul Construcțiilor

Emisiile de CO2 legate de sectorul construcțiilor pot fi reduse prin intermediul tehnologiei eficiente din punct de vedere energetic în clădirile noi, renovarea clădirilor existente pentru a îmbunătăți eficiența energetică și înlocuirea combustibililor fosili prin sursele de energie regenerabile. Exploatarea și utilizarea clădirilor sunt, de asemenea, aspecte importante pentru consumul final de energie.

Diferite aspecte ale clădirilor, în cazul în care economiile de energie pot fi luate în considerare:

  • Proiectarea clădirii în raport cu mediul local
  • Utilizarea clădirilor și confortul interior
  • Construcția anvelopei și a protecției solare
  • Servicii de constructii, echipamente si corpuri de iluminat
  • Sisteme de automatizare si control al cladirii

Autoritatea locală poate promova punerea în aplicare a unor măsuri eficiente din punct de vedere energetic în clădiri prin reglementări și activități de susținere, ar fi introducerea cerințelor energetice în codurile de construcție (locale), stabilirea de instrumente financiare pentru măsuri de eficiență energetică, furnizând orientări pentru modernizarea clădirilor existente.

Acțiuni pentru atenuare sector după sector

– Sectorul Transporturi

Activitățile de atenuare a emisiilor de CO2 provenite din sistemele de transport ale orașelor abordează flota de vehicule (municipale, private și comerciale) și transporturile publice și alte soluții de mobilitate, precum și acțiuni legate de planificarea urbană.

Strategiile pot include limitarea sau evitarea nevoii de transport, de exemplu prin planificarea urbană, prioritizând distanțele de deplasare mai scurte pentru locuitori. Strategiile pot, de asemenea, să vizeze facilitarea unei schimbării în modurile de deplasare a persoanelor, în care transportul public cu emisii mai scăzute decât vehiculele private este promovat și făcut mai accesibil, împreună cu alte soluții de mobilitate, cum ar fi mersul pe jos și ciclismul. În plus, autoritățile locale se pot strădui să influențeze îmbunătățirea parcului auto în ceea ce privește consumul redus de carburant (eficiență) și schimbarea combustibililor și a transportatorilor de energie.

Acțiuni pentru atenuare sector după sector

– Producția locală de energie și sursele regenerabile de energie

Autoritatea locală are, de obicei, o anumită influență asupra sistemului energetic local, ca proprietar, sau partener, a utilităților locale de energie. Activitățile care promovează generarea de energie locală variază de la energia regenerabilă descentralizată în clădiri la sistemele centralizate de energie ale orașului.

Acțiunile legate de energia regenerabilă în clădiri sunt concentrate pe panouri fotovoltaice, sisteme termice solare, sisteme de biomasă și pompe de căldură geotermale. Producția locală de electricitate durabilă include tehnologii precum generarea de energie electrică fotovoltaică, energia eoliană, instalațiile hidroelectrice (incl. aplicații mici de hidroenergie), precum și puterea de producție a cogenerării (de exemplu, din bioenergie). Pentru producția locală de căldură sau agent de climatizare, mari sisteme solare termice, de stocare a energiei termice, precum și încălzirea și răcirea centralizată sunt soluții importante. Acțiunile care promovează centralele electrice de cogenerare de înaltă eficiență pot fi benefice și într-un sistem energetic durabil.

 

Acțiuni pentru atenuare sector după sector

– Producția locală de energie și sursele regenerabile de energie (a continuat)

Gestionarea deșeurilor și a apelor face parte din sistemul energetic local, de exemplu producția de biogaz (de exemplu, din depozitele de deșeuri) sau utilizarea căldurii reziduale din apele uzate. De asemenea, acțiunile ar trebui să promoveze minimizarea producției de deșeuri și a utilizării apei, deoarece va scădea cererea de energie în aceste sisteme. De asemenea, ar trebui sprijinită integrarea surselor regenerabile de energie.

Sursa: Ghid privind dezvoltarea unui PAEDC

 

Acțiuni pentru atenuare sector după sector

– Alte zone

Economisirea energiei în scopuri de iluminare în aer liber este un alt domeniu în care autoritățile locale pot ținti măsuri spre eficientizare. Cele mai multe economii sunt câștigate prin schimbarea la lămpi eficiente din punct de vedere energetic și durabil pentru infrastructură și iluminatul public, dar măsurile pot include, de asemenea, instalarea tehnicilor de control al iluminatului. Lămpile cu durată lungă de viață înseamnă întreținere redusă, de asemenea.

Planificarea urbană și utilizarea terenurilor are un rol în abordarea schimbărilor climatice, deoarece poate lua o abordare holistică în direcția unui obiectiv comun, integrând mai multe domenii, cum ar fi transporturile, energia, clădirile, planificarea. Structura vecinătăților afectează densitatea urbană și mobilitatea, ceea ce influențează nivelul emisiilor de CO2. Prin urmare, dezvoltarea unor districte eficiente din punct de vedere energetic impune integrarea utilizării terenurilor și a planificării transporturilor.

Sursa: Ghid privind dezvoltarea unui PAEDC

Luarea de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice

Ca parte a PAEDC, se desfășoară o evaluare a riscurilor și a vulnerabilității pentru a obține o înțelegere mai profundă a potențialelor pericole climatice ale orașelor și regiunilor, de exemplu valurile de căldură, furtunile, incendiile. Zonele și sectoarele vulnerabile sunt identificate, ceea ce conduce la o serie de domenii de interes, în care există un risc climatic mai mare și la care ar trebui să fie îndreptate acțiunile de adaptare.

Acțiunile de adaptare sunt axate pe îmbunătățirea rezilienței sectorului sau sistemului vizat și acoperă o serie de măsuri. De exemplu, acțiunile pot include măsuri de infrastructură, cum ar fi consolidarea și renovarea clădirilor sau construirea de sisteme de apărare a inundațiilor. Alte exemple se concentrează pe implementarea și extinderea zonelor verzi, fațadelor și acoperișurilor verzi, pentru a îmbunătăți retentia de apă și pentru a reduce temperaturile atmosferice urbane. Având în vedere modul de a evita sau de a reduce expunerea la riscul climatic în planificarea utilizării terenurilor este foarte important. Alte măsuri abordează consolidarea capacităților de adaptare, ceea ce înseamnă dezvoltarea capacității persoanelor, a autorităților și a sectoarelor de a gestiona în mod eficient schimbările climatice.

Sursa: Instrument de sprijin pentru adaptarea urbană

Alte acțiuni ale autorității locale

Acțiunile suplimentare care pot fi efectuate de către autoritatea locală includ următoarele domenii.

Informarea și educația
Autoritatea locală va educa părțile interesate și cetățenii cu privire la riscurile schimbărilor climatice și la ceea ce pot face pentru a reduce impactul acestora prin schimbări comportamentale. Creșterea cunoștințelor și conștientizării oamenilor poate fi realizată prin campanii de informare în combinație cu alte activități, ar fi ateliere participative, consiliere personalizată și sprijin, sesiuni de formare, demonstrație de tehnologii etc.

Factorii care sunt importanți să ia în considerare, în scopul de a obține atenția oamenilor și de implicare includ încadrarea informațiilor, precum și alegerea canalului de comunicare. Având în vedere specificul grupului țintă în cauză este, de asemenea, important, dacă informațiile sunt destinate publicului larg, rezidenți ai unei zone de locuințe specifice, copii de școală, sau personalul de la autoritatea locală, sau alți profesioniști.

 

Alte acțiuni ale autorității locale

(A continuat)

Cooperarea și crearea de rețele
Autoritatea locală facilitează cooperarea între părțile locale interesate reprezentând sectoarele public și privat, precum și între grupurile de cetățeni. Aranjarea activităților de rețea pentru împărtășirea experiențelor  și partajarea cunoștințelor poate fi o activitate valoroasă.

Promovarea produselor eficiente din punct de vedere energetic Autoritatea locală poate încuraja piețele pentru tehnologiile, produsele și serviciile eficiente energetic, incluzând eficiența energetică  drept criteriu în achizițiile publice.

Există sprijin!

Pentru a sprijini semnatarii în selectarea acțiunilor pentru  PAEDC-ul lor, următoarele informații vor fi de ajutor.

Ghid privind dezvoltarea unui PAEDC
În biblioteca online a Pactului Primarilor, un ghid care descrie politicile și acțiunile pe care autoritățile locale le pot implementa în planul lor de acțiune poate fi găsit: ghid să elaboreze un plan de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC). PARTEA 3 – politici, acțiuni-cheie, bune practici de atenuare și adaptare la schimbările climatice și finanțarea PAEDC-urilor. www.covenantofmayors.eu/support/library

Joc de bord pe dezvoltarea unui PAEDC
Acest joc de bord sprijină orașele în a face planurile lor de acțiune locală. www.eumayors.eu/news-and-events/news/1558-covenant-game-article 

Instrumentul de sprijinire a adaptării urbane

Acest instrument descrie diferitele etape în elaborarea unui plan de adaptare a orașelor la schimbările climatice. www.eumayors.eu/support/adaptation-resources

Bazele de date de bune practici

În această bază de semnatari ai Convenției împărtășesc acțiunile lor cheie ca sursă de inspirație pentru alții, care include realizări, studii de caz, profile de oraș, clipuri video etc. www.covenantofmayors.eu/plans-and-actions/good-practices 

Mai multe bune practici sunt compilate pe platforma de învățare. empowering2020.eu/best-practices-database  

Instrumente și metodologii pentru economiile de energie
O listă de instrumente și metodologii pentru punerea în aplicare a acțiunilor și măsurilor energetice sustenabile sunt elaborate de Primarii în Acțiune.  www.mayorsinaction.eu/resources/training-tools 

 Instrumentul de prognozare Empowering

Prezentari

Dezvoltarea armonizată a instrumentelor de planificare locală

Florin Andronescu, Agenția Locală a Energiei Alba 14 noiembrie 2018, Piatra Neamț.

Convenția Primarilor privind Clima și Energia abordarea la nivel local Obiective 2030

Adaptarea la schimbările climatice, 25 septembrie 2018, Piatra Neamț.

Elaborarea și actualizarea unui PAEDC (componenta climatică)

Atelier de lucru, Sesiunea II, 25 septembrie 2018, Piatra Neamț.

Pin It on Pinterest

Share This